Dofinansowanie dla inwestycji dotyczących produkcji energii z odnawialnych źródeł energii.

Ogólne

 1. Formy dofinansowania.

W ramach dofinansowania przeznaczonego dla przedsięwzięć dotyczących odnawialnych źródeł energii (dalej: „OZE”) na najbliższe lata przewidziano szereg możliwości dofinansowania z czterech różnych programów. Jest to zarówno wsparcie bezzwrotne (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalne Programy Operacyjne), pożyczki z dotacją oferowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: „NFOŚiGW”) oraz refundacje części poniesionych kosztów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W odniesieniu do wsparcia bezzwrotnego, pula środków z budżetu Unii Europejskiej, jakie przyznano Polsce w ramach Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej na lata 2014-2020 jest o 10 mld EUR większa w porównaniu do poprzedniej perspektywy finansowej (2007-2013) i wynosi 82,5 mld EUR. Środki te mają trafiać do beneficjentów za pośrednictwem 5 programów operacyjnych wdrażanych na szczeblu centralnym, 16 regionalnych programów operacyjnych i jednego programu ponadregionalnego. Do przedsiębiorców z branży odnawialnych źródeł energii skierowany jest program operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz programy regionalne, w ramach których realizowane są działania związane z energią oraz gospodarką niskoemisyjną.

Oferowane jest również wsparcie z tzw. funduszy norweskich w postaci bezzwrotnej pomocy finansowej w postaci dwóch instrumentów pod nazwą: Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy. Zgodnie z podpisaną między rządem norweskim a Unią Europejską umową, w okresie 2014-2021 Norwegia ma przeznaczyć na rzecz krajów najsłabiej rozwiniętych na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego 391,4 milionów euro rocznie, wspierając inicjatywy w dziedzinie innowacji, badań i edukacji. Wśród kluczowych obszarów tematycznych znajdą się m.in. bezpieczeństwo energetyczne czy zmiany klimatyczne.

Obecnie realizowana jest druga edycja dofinansowania z funduszy norweskich, a łączna kwota środków na lata 2009-2014 dla Polski to 578,1 mln euro. Wszystkie zostały już rozdysponowane, a realizacja i rozliczenie projektów nastąpić ma do końca 2017 r.

Niniejsze opracowanie zostało sporządzone w oparciu o Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach POIiŚ 2014-2020 oraz harmonogramy naborów wniosków w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych dla wszystkich 16 województw, jak też w oparciu o informacje na temat dostępnego dofinansowania na oficjalnej stronie internetowej  funduszy europejskich http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/

 

 1. Intensywność dofinansowania, inwestycje referencyjne.

Inwestorzy składający wnioski o dotacje mogą liczyć na intensywność dofinansowania (stosunek wartości wnioskowanej pomocy do wyliczonego kosztu kwalifikującego się do objęcia pomocą) maksymalnie do 80%. Intensywność pomocy zależy od przeznaczenia pomocy oraz rodzaju wnioskodawcy. Jednocześnie w przypadku dotacji bezzwrotnych w ramach regionalnych programów operacyjnych koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą ogranicza się do różnicy niezbędnych kosztów inwestycji i kosztów inwestycji tzw. referencyjnej.

Inwestycją referencyjną dla poszczególnych inwestycji OZE jest: elektrownia węglowa lub ciepłownia węglowa (zależnie od rodzaju źródła odnawialnego i faktu czy energia jest przeznaczona na sprzedaż czy na potrzeby własne). Intensywność pomocy dla projektów objętych pomocą publiczną określana jest zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. i przyznawana jest na inwestycje w jednostki OZE, których moc mieści się w zakresie: energia wodna (do 5 MWe), energia wiatru (do 5 MWe), energia słoneczna (do 2 MWe/MWth), energia geotermalna (do 2 MWth), energia biogazu (do 1 MWe), energia biomasy (do 5 MWth/MWe). Wsparcie dla instalacji OZE może mieć charakter operacyjny (to pomoc ukierunkowana na fazę eksploatacji instalacji) lub inwestycyjny (dotacje bezzwrotne ukierunkowane na fazę inwestycyjną).

Planując aplikowanie o dofinansowanie dla instalacji OZE, poza poprawnym przygotowaniem formalnym wniosku, należy pamiętać o konieczności potwierdzenia efektu zachęty, co jest warunkiem, aby instalacja kwalifikowała się do wsparcia (inwestycyjnego lub operacyjnego) oraz o określeniu maksymalnego dopuszczalnego pułapu pomocy publicznej dla instalacji, której dotyczy wniosek, w oparciu o zapisy art. 39 ustawy o odnawialnych źródłach energii. W odniesieniu do tego ostatniego warunku należy mieć na względzie wprowadzone zmiany tego przepisu w związku z nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii, a co za tym idzie modyfikację zasad/sposobu obliczania maksymalnego pułapu pomocy publicznej.

 

 1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (dalej: „POIiŚ”) jest programem wspierającym m.in. gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska oraz bezpieczeństwo energetyczne.

Zgodnie z Harmonogramem planowanych na rok 2016 naborów wniosków o dofinansowanie projektu w trybie konkursowych w ramach POIiŚ 2014-2020, na IV kwartał 2016 roku zaplanowano rozpoczęcie naboru na projekty dotyczące budowy, przebudowy instalacji skutkujących zwiększeniem mocy zainstalowanej lądowych farm wiatrowych, biomasy, biogazu, wody lub energii promieniowana słonecznego lub energii geotermalnej. Konkurs organizowany będzie przez NFOŚiGW w ramach poddziałania: wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucji/przesyłowej.

 

 1. Regionalne Programy Operacyjne

Na szczeblu regionalnym wsparcie z funduszy strukturalnych przyznawane jest w ramach szesnastu regionalnych programów operacyjnych (dalej: „RPO”), przy czym w porównaniu do okresu 2007-2013 kwota środków unijnych przeznaczona do dystrybucji przez regiony jest około dwukrotnie wyższa.

W zależności od województwa różne są budżety oraz maksymalne poziomy dotacji. Wysokość dotacji jest ponadto uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa, które aplikuje o unijne środki. Zgodnie z generalną zasadą, najniższe poziomy dotacji będą stosowane w przypadku dużych przedsiębiorstw. W przypadku średnich przedsiębiorstw maksymalna pomoc zostanie zwiększona o 10%, a w przypadku mikro- i małych przedsiębiorstw – o 20%. Ponadto obniżeniu uległy maksymalne pułapy dofinansowania (wyrażane procentowo), co wynika z faktu, iż polskie regiony rozwinęły się w stosunku do średniej unijnej na tyle, iż wsparcie im przyznawane powinno być niższe. Jedynie 4 województwa Polski wschodniej utrzymały najwyższy (50%) limit pomocy – w pozostałych regionach maksymalne wsparcie spadło do 35 a nawet 25% (z poziomu 50 lub 40%).

Zgodnie z harmonogramami planowanych naborów, w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych będzie można składać wnioski o dofinansowanie:

 1. w ramach RPO województwa dolnośląskiego przyznawane są dotacje:

  1. od 08.08.2016 roku do 31.08.2016 roku na projekty w zakresie: (i) głębokiej modernizacji energetycznej obiektów, w tym wymiany lub modernizacji źródeł energii, mającej na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji), (ii) wsparcia instalacji odzyskujących ciepło odpadowe zgodnie z definicją w dyrektywie 2012/27/UE, (iii) zastosowania technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie (w tym modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie);
  2. od stycznia 2017 roku na projekty w zakresie modernizacji energetycznej obiektów, w tym wymianę lub modernizację źródła energii, mającą na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE (odnawialne źródła energii), wsparcie instalacji odzyskujących ciepło odpadowe, zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie (w tym modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie).

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się małe i średnie przedsiębiorstwa; konkurs organizuje Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca.

 1. w ramach RPO województwa kujawsko-pomorskiego planowany jest nabór wniosków w ramach wspierania wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych:

  1. w III kwartale 2016 roku na inwestycje związane z budową i modernizacją sieci elektroenergetycznych (niskiego i średniego napięcia) dedykowanych przyłączaniu nowych jednostek wytwórczych z OZE do KSE oraz związane z budową, przebudową infrastruktury służącej do przesyłu i dystrybucji energii cieplnej pochodzącej z OZE
  2. w IV kwartale na inwestycje związane z budową lub modernizacją jednostek wytwarzania energii elektrycznej oraz cieplnej z OZE - mikroinstalacje.

Organizatorem konkursów jest Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 1. w ramach RPO województwa lubelskiego  przyznawane będą środki na:

  1. głęboką termomodernizację obiektów w przedsiębiorstwach, technologie odzysku energii wraz
   z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, systemy zarządzania energią (jako element projektu), projekty dotyczące redukcji ilości strat energii, ciepła, wody, w tym pozwalającej na odzysk i ponowne wykorzystanie ciepła odpadowego, projekty dotyczące zastosowania energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii, budowę i przebudowę instalacji OZE (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego), przebudowę linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie;
  2. budowę iprzebudowę infrastruktury służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, budowę instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw 2 i 3 generacji, budowę lub modernizację jednostek wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej, wykorzystujących w pierwszej kolejności energię słoneczną i biomasę, ale także biogaz, energię wiatru oraz wody, wraz z budową i modernizacją dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w pełni dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE, budowę lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i ciepło na potrzeby lokalne z OZE, niewymagającej przesyłania jej na duże odległości, poprawę sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę źródeł ciepła na jednostki wysokosprawnej kogeneracji z OZE (kogeneracja rozproszona oparta na zidentyfikowanych lokalnych zasobach), przyłącza jednostek wytwarzania do najbliższej istniejącej sieci (w ramach budowy i modernizacji sieci).

Rozpoczęcie naborów zaplanowano odpowiednio na listopad 2016 roku i luty 2017 roku. Organizatorem konkursu jest Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.

 1. w ramach RPO województwa łódzkiego przyznawane będą środki na projekty z zakresu budowy, przebudowy lub modernizacji infrastruktury służącej do produkcji lub produkcji i dystrybucji energii elektrycznej albo ciepła pochodzącej ze źródeł odnawialnych w oparciu o moc instalowanej jednostki.    

Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie zaplanowano na III kwartał 2016 roku. Organizatorem konkursu jest Zarząd Województwa Łódzkiego.

 1. w ramach RPO województwa małopolskiego przyznawane są dotacje dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie inwestycji w przedsiębiorstwa dostarczające urządzenia niezbędne do produkcji energii w OZE; nabór wniosków zaplanowano na IV kwartał 2016 roku. Organizatorem konkursu jest Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.
 2. w ramach RPO województwa mazowieckiego przyznawane są dotacje:
  1. na projekty dotyczące infrastruktury do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności budowy/przebudowy: instalacji i jednostek wytwórczych energii elektrycznej wykorzystujących energię wiatru, słońca (fotowoltaika), biomasę, biogaz, oraz wody (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej); instalacji i jednostek wytwórczych ciepła przy wykorzystaniu energii słonecznej (kolektory słoneczne) biomasy, biogazu, geotermii, pomp ciepła (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej); instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw II i III generacji.
  2. na projekty dotyczące sieci dystrybucyjnych średnich i niskich napięć, a w szczególności na budowę lub przebudowę sieci skutkującej zwiększeniem przepustowości infrastruktury elektroenergetycznej oraz umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Projekty będą realizowane przez OSD (operatorów systemu dystrybucyjnego) i dotyczyć będą sieci dystrybucyjnej średniego i niskiego napięcia poniżej 110 kV.

Termin naboru wniosków o dofinansowanie zaplanowane na okres od 30.05.2016 roku do 26.09.2016 roku. Organizatorem konkursu jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

 1. w ramach RPO województwa opolskiego przyznawane będą środki na wsparcie rozwoju energetyki w oparciu o źródła odnawialne, poprzez instrumenty finansowe.

Rozpoczęcie naborów zaplanowano na IV kwartał 2016 roku, konkurs organizowany jest przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.

 1. w ramach RPO województwa podkarpackiego przyznawane będą środki finansowe na:

  1. roboty budowlane i/lub wyposażenie dotyczące wytwarzania energii z OZE w oparciu o energię wody, wiatru, słońca, geotermii, biogazu i biomasy i w procesach wysokosprawnej kogeneracji ze źródeł odnawialnych, w tym również roboty budowlane i/lub wyposażenie związane z podłączeniem instalacji do sieci elektroenergetycznych/ciepłowniczych; budowa, rozbudowa, przebudowa sieci ciepłowniczych dostarczających ciepło wytworzone z OZE;
  2. przedsięwzięcia dotyczące wytwarzania energii z odnawialnych źródeł w oparciu o energię wody, wiatru, słońca, geotermii, biogazu i biomasy.

Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie zaplanowano na IV kwartał 2016 roku. Organizatorem konkursu jest Zarząd Województwa Podkarpackiego.

 1. w ramach RPO województwa podlaskiego zaplanowano przyznawanie dotacji na inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej; pomoc ma być udzielana dla instalacji wytwarzających energię z biogazu o mocy do 1 MW; dofinansowanie dotyczyć będzie budowy oraz modernizacji sieci w zakresie niezbędnym, aby umożliwić przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej przy pomocy OZE do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, w tym również przebudowę lub rozbudowę sieci w zakresie prawidłowego funkcjonowania przyłącza.

Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków, termin naboru wniosków o dofinansowanie zaplanowano na okres od 30.05.2016 roku do 15.07.2016 roku. Organizatorem konkursu jest Zarząd Województwa Podlaskiego.

Zgodnie z komunikatem Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 13 czerwca 2016 roku dostępnym na oficjalnej stronie internetowej programu RPO województwa podlaskiego, anulowano konkurs i nabór wniosków w ramach tego działania. Jak tłumaczą władze województwa, taka decyzja wynika przede wszystkim z „obecnego stanu niepewności prawnej”, jaki powstał w związku z procedowaniem nowelizacji ustawy o OZE, co utrudnia wnioskodawcom przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej i stanowi obiektywną przeszkodę uniemożliwiającą przeprowadzenie należytej oceny wniosków.

Kolejny nabór z tego działania planowany jest w pierwszym kwartale 2017 r.

 1. w ramach RPO województwa śląskiego przyznawane będą środki na budowę i przebudowę infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

Nabór wniosków o dofinansowanie zaplanowano na okres październik-listopad 2016 roku.  Organizatorem konkursu jest Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 1. W ramach RPO województwa świętokrzyskiego przyznawane będą środki na:

  1. budowę, przebudowę i modernizację (w tym zakup urządzeń) infrastruktury, służącej do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, pochodzącej ze wszystkich źródeł odnawialnych (energia wodna, wiatru, słoneczna, geotermalna, biogazu, biomasy) z możliwością podłączenia do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej; budowę lub modernizację jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji z OZE. z możliwością podłączenia do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej; budowę lub modernizację jednostek wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu w trigeneracji z OZE, mające na celu zmniejszenie kosztu i ilości energii pierwotnej niezbędnej do wytworzenia każdej z tych form energii odrębnie z możliwością podłączenia do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej; budowę i montaż instalacji służącej do produkcji biokomponentów i biopaliw (drugiej i trzeciej generacji) (rozpoczęcie naboru zaplanowano od III kwartału 2016 roku);
  2. projekty dotyczące poprawy efektywności energetycznej (z uwzględnieniem OZE wykorzystywanej na potrzeby własne) mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, mające na celu zmniejszenie zużycia i strat wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, polegające na: (i) modernizacji i rozbudowie linii produkcyjnych (w tym zakup urządzeń, maszyn) na bardziej efektywne energetycznie, (ii) głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w przedsiębiorstwach, (iii) zastosowaniu technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach, (iv) zastosowaniu energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii (nabór wniosków w okresie 16.06.2016 – 09.09.2016 roku, przy czym inwestycje realizowane w ramach tego działania muszą wynikać z przygotowanych przez samorządy Planów Gospodarki Niskoemisyjnej).

Organizatorem konkursu jest Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

 1. w ramach RPO województwa warmińsko-mazurskiego przyznawane będą środki finansowe na budowę, rozbudowę oraz przebudowę infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mającą na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii; budowę lub modernizację sieci dystrybucyjnych umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego realizowane przez operatorów systemu dystrybucyjnego na sieci o niskim i średnim napięciu (poniżej 110 kV); poprawę zdolności do magazynowania energii elektrycznej.

Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie zaplanowano na sierpień 2016 roku.  Organizatorem konkursu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

W pozostałych województwach (wielkopolskie, lubuskie, pomorskie, zachodniopomorskie) nabory wniosków na dofinansowanie projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii zostały zakończone albo nie są planowane na rok 2016.

 

 1. Wsparcie zwrotne z NFOŚiGW

W ramach programu priorytetowego „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii” oferowane jest wsparcie w postaci pożyczki Bocian, której intensywność wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych.  Budżet na realizację celu programu wynosi do 570 000 000 zł. Program ma być wdrażany w latach 2015 - 2023, przy czym: (1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2020 r., (2) środki wydatkowane będą do 2023 r. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Beneficjentami programu są przedsiębiorcy podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Maksymalna kwota pożyczki wynosi 40 mln zł, z zastrzeżeniem poziomu intensywności dofinansowania określonego w programie.

Przewiduje się oprocentowanie pożyczki: (a) na warunkach preferencyjnych (co stanowi pomoc publiczną): oprocentowanie WIBOR 3M, nie mniej niż 2% (w skali roku).; albo (b) na warunkach rynkowych (nie stanowi pomocy publicznej): oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008 r. str. 6);

Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat. Przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 18 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia. Wypłata transz pożyczki może nastąpić wyłącznie w formie refundacji; pożyczka nie podlega umorzeniu.

 

 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (dalej: „PROW”)  przewiduje m.in. dotacje unijne na inwestycje w odnawialne źródła energii. Główne cele PROW 2014 – 2020 to przede wszystkim poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Rozwojowi OZE dedykowane jest poddziałanie 7.8.1.: Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Środki publiczne przeznaczone na realizację PROW 2014-2020 wyniosą ok. 13,5 mld euro, w tym ok. 8,6 mld euro to środki unijne, a ok. 4,9 mld euro będą stanowić środki krajowe.

 

Radosław Kołodziej

Magdalena Nogal