Krzysztof Cieplucha

Adwokat

Krzysztof jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Łodzi. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie spółek handlowych i prawie nieruchomości. Swoją praktyką obejmuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, w szczególności doradza w kwestiach związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów w obrocie gospodarczym. Przygotowuje i opiniuje umowy, a także rekomenduje sposoby odpowiedniego zabezpieczenia wierzytelności wynikających z umów. Krzysztof zajmuje się również sprawami m. in. o naprawienie szkody za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, sprawami o zapłatę kar umownych, sprawami dotyczącymi roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Posiada doświadczenie w obsłudze procesów inwestycyjnych (deweloperskich) oraz prowadzeniu sporów na tle umów o roboty budowlane. Doradza również w sprawach związanych z obrotem nieruchomościami i ich komercjalizacją.

Krzysztof uczestniczy w procesach zakładania fundacji rodzinnych, w szczególności wspiera klientów na etapie uporządkowania struktury fundacji rodzinnej, przygotowuje statuty fundacji rodzinnych, a także reprezentuje fundacje rodzinne w organizacji na etapie rejestracji w rejestrze fundacji rodzinnych.

Krzysztof specjalizuje się również w zastępstwie procesowym przed sądami w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego i prawa pracy.

Wykształcenie:

Aplikacja adwokacka w Izbie Adwokackiej w Łodzi, egzamin adwokacki złożony w 2021 r.

Uniwersytet Łódzki, studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego, ukończone w 2020 r.

Uniwersytet Łódzki, studia magisterskie na kierunku prawo, ukończone w 2017 r.

Uniwersytet Łódzki, studia I i II stopnia na kierunku administracja, ukończone w 2014 r.