Dariusz Wasser

Adwokat

Dariusz Wasser od wielu lat jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji i zajmuje się doradztwem w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji rynkowej. Ma bogate doświadczenie w odzyskiwaniu tzw. opłat półkowych od sieci handlowych (Leroy-Merlin, Castorama, OBI i. in.). Reprezentuje dostawców w sporach o zwrot premii/bonusów od obrotu, opłat marketingowych i innych tego typu opłat nielegalnie pobranych przez markety.

Dariusz jest również specjalistą w zakresie przygotowywania umów na potrzeby obrotu gospodarczego. Doradza w kwestiach związanych z zawieraniem, wykonywaniem oraz rozwiązywaniem umów, w tym w szczególności negocjuje, przygotowuje i opiniuje umowy oraz doradza na każdym etapie ich wykonywania. Świadczy również usługi w zakresie audytu prawnego umów.

Z powodzeniem reprezentuje Klientów w procesach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Od lat zaangażowany w projekty związane z egzekwowaniem praw do znaków towarowych walczy z nadużyciami w tej dziedzinie (towary podrobione na wzór oryginalnych marek, rejestracja znaków towarowych w złej wierze, spory o wygaszenie praw do zarejestrowanego znaku i. in.). 

Dariusz specjalizuje się również w sprawach odszkodowawczych związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów (m.in. spory na tle umów o roboty budowlane, spory dotyczące wad przedmiotu sprzedaży, spory o zapłatę kar umownych, spory związane z wzajemnymi rozliczeniami po odstąpieniu od umowy), jak również w sprawach o odszkodowanie z tytułu wypadków (m.in. sprawy o zapłatę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, odszkodowania z tytułu kosztów leczenia, renty odszkodowawcze). W ramach polubownego rozstrzygania sporów negocjował i opracowywał liczne ugody.

Kompleksowo zajmuje się procesem udzielania zamówień publicznych zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców. Jest autorem wielu opinii prawnych z tego zakresu. W celu pogłębienia swojej wiedzy i jej praktycznego wykorzystania w bieżącej obsłudze Klientów ukończył podyplomowe studia prawa zamówień publicznych na Uniwersytecie Warszawskim.

Wykształcenie:

Uniwersytet Jagielloński, studia magisterskie, kierunek prawo.

Aplikacja adwokacka w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie.

Studia podyplomowe prawa zamówień publicznych na Uniwersytecie Warszawskim.

Publikacje:

Rzeczpospolita, Portal Spożywczy, Money.pl

Dariusz Wasser