Zamówienia publiczne

Oferujemy specjalistyczne doradztwo prawne z zakresu zamówień publicznych, zarówno na rzecz zamawiających, jak i wykonawców. Wspieramy Klientów na wszystkich etapach postępowania, włącznie z późniejszą realizacją umów o zamówienie publiczne.

Wykonawcom oferujemy:

  • merytoryczne wsparcie wykonawcy (pomoc w przygotowaniu oferty zgodnej z SIWZ i przepisami Prawa zamówień publicznych, odpowiedzi na wezwania zamawiającego, pism, zapytań i wniosków do zamawiającego);
  • badanie ofert konkurencyjnych pod kątem spełniania warunków formalnoprawnych;
  • zawieranie oraz wykonywanie umów z konsorcjantami, podwykonawcami oraz innymi partnerami;
  • wsparcie wykonawcy w trakcie negocjacji z zamawiającym;
  • sporządzanie odwołań, skarg i przystąpień, zastępstwo przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami.

Zamawiającym oferujemy:

  • przygotowanie opinii prawnych oraz konsultacje z zakresu Prawa zamówień publicznych;
  • doradztwo prawne przy wyborze właściwego trybu udzielania zamówień, opiniowanie poszczególnych rozwiązań proponowanych przez zamawiającego;
  • opiniowanie oraz sporządzanie dokumentacji przetargowej (ogłoszenia, SIWZ, projekty umów);
  • zastępstwo procesowe przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami;
  • reprezentację w sporach z wykonawcami powstałych na tle realizacji umów o zamówienie publiczne.