Formy wsparcia udzielane przedsiębiorcom z branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej

Nieruchomości

Piąta z serii ustaw tzw.  „tarczy antykryzysowej”, ustawa z dnia 17 września 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw („Tarcza 5.0”) przewiduje wsparcie finansowe dla przedsiębiorców z branży turystycznej, estradowej oraz wystawienniczej.

 

Przedsiębiorca spełniający wymagania przewidziane w Tarczy 5.0 może się obecnie ubiegać o jedną z dwóch form wsparcia udzielanego przez ZUS: świadczenie postojowe lub dodatkowe świadczenie postojowe.

 

Możliwość skorzystania ze świadczenia postojowego jest otwarta dla przedsiębiorców, których rodzaj przeważającej działalności gospodarczej jest oznaczony kodem PKD 79.11.A lub 79.90.A czyli prowadzących działalność turystyczną w zakresie organizacji rezerwacji wycieczek jako agenci turystyczni, piloci wycieczek czy przewodnicy turystyczni.

 

Przedsiębiorca prowadzący oznaczoną powyżej działalność, by móc ubiegać się o świadczenie musi spełnić przewidziane przez ustawę wymagania. Przedsiębiorca prowadzący działalność jako agent turystyczny kwalifikuje się do uzyskania świadczenia, jeśli: mieszka w Polsce i jest obywatelem RP albo ma prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP, rozpoczęcie prowadzenia przez niego działalności nastąpiło przed dniem 1 kwietnia 2020 roku, przestój w prowadzeniu działalności nastąpił z powodu COVID-19 oraz nie podlega on ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, np. umowy o pracę, zlecenia. Tożsame wymagania, z wyłączeniem warunku rozpoczęcia prowadzenia działalności przed dniem 1 kwietnia 2020 roku, musi spełnić przedsiębiorca prowadzący działalność jako pilot wycieczek lub przewodnik turystyczny. Dodatkowo musi on także wykazać, że zawiesił prowadzenie działalności po dniu 31 sierpnia 2019 roku oraz że jego działalność ma charakter sezonowy i w 2019 roku wykonywał ją maksymalnie przez 9 miesięcy.

 

By ubiegać się o powyższe świadczenie należy złożyć wniosek oznaczony symbolem RSP-DB najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii. Można je otrzymać maksymalnie trzy razy. Jeśli wniosek jest uzasadniony, przedsiębiorca na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego otrzyma środki finansowe w wysokości 2.080 zł (80% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku), których celem jest zrekompensowanie mu utraty przychodów z prowadzonej działalności. Kwota świadczenia postojowego, wypłacana w 2020 roku jest wolna od podatku dochodowego.

 

Prawo do dodatkowego świadczenia postojowego przysługuje natomiast przedsiębiorcom, dla których przeważającym rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej jest działalność objęta kodami 49.39.Z, 77.39.Z,79.11.A, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B oraz 93.29.Z czyli w szczególności: przewóz wycieczkowy i turystyczny, działalność agentów turystycznych, działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych oraz prowadzeniem pokojów zagadek, domów strachu, dyskotek, salonów gier elektronicznych, plaż, jarmarków.

 

Warunkiem jest wcześniejsze skorzystanie z przynajmniej jednego świadczenia postojowego. Dodatkowo przychód z działalności przedsiębiorcy w miesiącu poprzedzającym miesiąc składania wniosku musi być niższy co najmniej o 75% w stosunku do tego, który uzyskał on w tym samym miesiącu w roku 2019.

 

By ubiegać się o powyższe świadczenie należy złożyć wniosek oznaczony symbolem RSP-DD najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii. Można je otrzymać maksymalnie trzy razy. Jeśli wniosek jest uzasadniony, przedsiębiorca na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego otrzyma środki finansowe w takiej samej wysokości co wcześniej wypłacone świadczenie postojowe (2.080 zł albo 1.300 zł).

 

Mimo iż branża turystyczna, która od kilku miesięcy znajduje się w bardzo trudnej sytuacji, w końcu doczekała się własnej ustawy zawierającej rozwiązania pomocowe, reakcje społeczeństwa zdają się wskazywać na to, że jest to tylko kropla w morzu potrzeb. Zainteresowani podnoszą, że zaoferowana pomoc ma jedynie charakter symboliczny i prawdopodobnie nie okaże się wystarczająca by zapobiec nadciągającej fali upadłości przedsiębiorców tego sektora. Ustawodawcy zarzucono również, że zakres pomocy został ujęty bardzo wąsko i nie obejmuje takich dziedzin działalności jak organizacja turystyki czyli biur podróży (PKD 79.12.Z), pośredników turystycznych, którzy na zlecenie klientów zawierają umowy o świadczenie usług (PKD 79.11.B), agencji reklamowych, które zwykle organizują targi (PKD 73.11.Z) logistyki targowej (PKD 52.29.C, 73.11.Z), a także wielu innych znajdujących się w trudnej sytuacji sektorów gospodarki.

 

Przez wzgląd na powyższe, w listopadzie przygotowana została kolejna ustawa branżowa – Tarcza 6.0, wprowadzająca rozszerzony pakiet pomocy dla przedsiębiorców najbardziej dotkniętych skutkami epidemii. Wstępny projekt rządu przewiduje pięć głównych rodzajów ulg i ułatwień:

 

  • zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres od 1 do 30 listopada 2020 roku
  • jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe
  • bezzwrotne dotacje w wysokości 5 tysięcy złotych na pokrycie bieżących kosztów działalności dla mikro i małych przedsiębiorstw
  • dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w niektórych branżach
  • zawieszenie opłaty targowej w 2021 roku

 

Znacznie rozszerzony (w stosunku do postanowień Tarczy 5.0) został zakres sektorów działalności objętych ulgami i ułatwieniami. O pomoc od państwa będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący nie tylko działalność w branży turystycznej, estradowej czy wystawienniczej, ale również działalność gastronomiczną, działalność obiektów sportowych i obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, działalność rehabilitacyjną lub fizjoterapeutyczną, działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów, działalność kinową, teatralną, obiektów kulturalnych oraz muzeów, działalność związaną z produkcją filmów i programów telewizyjnych lub działalność fotograficzną, a także sprzedaż detaliczną na straganach i targowiskach.

 

Rozszerzona ma też zostać lista podmiotów, które mogą ubiegać się o zwolnienie ze składek za okres od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 września 2020 roku, o którym mowa w Tarczy 5.0, o przedsiębiorców prowadzących przeważającą działalność gospodarczą w zakresie m.in. produkcji i projekcji filmów oraz programów telewizyjnych, artystycznej i literackiej działalności twórczej, pozaszkolnej edukacji sportowej i artystycznej czy nauki języków obcych. Termin do składania wniosków przez te podmioty ma zostać wydłużony (termin przewidziany w Tarczy 5.0 upłynął 30 listopada 2020 roku).

 

Ustawa Tarcza 6.0 znajduje się obecnie na etapie ponownych prac w Sejmie, który w najbliższym czasie głosować będzie nad wprowadzonymi przez Senat poprawkami, wiele z których postuluje rozszerzenie zakresu pomocy na kolejne rodzaje działalności.