Nowelizacja ustawy o CIT i PIT – ważne zmiany dla spółek komandytowych

Prawo gospodarcze

Nowelizacja ustawy o CIT i PIT – ważne zmiany dla spółek komandytowych

Rząd zaprezentował projekt ustawy o zmianie ustaw podatkowych przygotowany przez Ministerstwo Finansów. Planowane zmiany istotnie wpłyną na funkcjonowanie spółek komandytowych w Polsce, w szczególności poprzez objęcie tych spółek obowiązkiem podatkowym na gruncie podatku od osób prawnych (CIT).

Objęcie spółek komandytowych ustawą o CIT

Podobnie jak klika lat temu spółki komandytowo – akcyjne, teraz spółki komandytowe mają zostać objęte obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych. Oznacza to, że komandytariusze (wspólnicy spółki komandytowej nie odpowiadający za jej zobowiązania) będą musieli liczyć się z tzw. podwójnym opodatkowaniem. W konsekwencji komandytariusze będą  podlegali opodatkowaniu praktycznie w takim samym wymiarze jak udziałowcy np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.  

Jak w praktyce taka zmiana wpłynie na finanse wspólników?

Za przykład niech posłuży niemal szablonowa struktura dzisiejszej spółki komandytowej: w spółce komandytowej komandytariuszem jest osoba fizyczna posiadająca 90% udziałów w zyskach i stratach. Spółka osiągnęła w roku podatkowym 1.000.000 złotych dochodów.

Przed nowelizacją do wspólnika – komandytariusza trafi po opodatkowaniu 729.000 złotych, tj. 900.000 złotych przypadające na wspólnika pomniejszone o 19% PIT.

Natomiast po nowelizacji wspólnik otrzyma jedynie 590.490 złotych. Spółka najpierw zapłaci 19% CIT, czyli do podziału pozostanie 810.000 złotych. Z tej kwoty 729.000 złotych, przypadające dla wspólnika komandytariusza, zostanie pomniejszone o 19% PIT. Tym samym, po nowelizacji komandytariusz będący osobą fizyczną w tym przypadku straci na podwójnym opodatkowaniu (CIT i PIT) 138.510 złotych. Realne opodatkowanie w spółce komandytowej nie będącej małym podatnikiem wzrośnie z 19% do ok. 34,4%.

W przypadku spółki komandytowej będącej małym podatnikiem CIT, realne opodatkowanie komandytariusza wzrośnie do 26,3%

Mały podatnik CIT to podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro.

Nowe zwolnienia podatkowe dla komandytariuszy w ramach CIT i PIT

Z opodatkowania zwolnione będą kwoty stanowiące 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zwolnienie będzie obarczone limitem przychodów uzyskanych w roku podatkowym do 60.000 zł. Dodatkowo ze zwolnienia nie będą mogli skorzystać wspólnicy (komandytariusze), którzy:

  • posiadają bezpośrednio lub pośrednio minimum 5% udziałów w spółce, która jest komplementariuszem w tej spółce komandytowej;
  • są członkami zarządu spółki będącej komplementariuszem spółki komandytowej;
  • są członkami zarządu spółki posiadającej co najmniej 5% udziałów w spółce będącej komplementariuszem spółki komandytowej;
  • są podmiotami powiązanymi (tj. podmiotem wywierającym znaczący wpływ, m.in. małżonek, krewny) w stosunku do członka zarządu lub wspólnika spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio minimum 5% udziałów w spółce będącej komplementariuszem spółki komandytowej.

Podsumowanie

Nowelizacja aktualnie jest na etapie opiniowania. Po wynikach konsultacji publicznych można wnioskować, że Ministerstwo Finansów będzie dążyć do złożenia projektu przed Sejm w aktualnym brzmieniu. Nie uwzględniono prawie żadnej uwagi przedstawionej przez podmioty uczestniczące w konsultacjach.

Rząd zakłada, że nowelizacja wejdzie w życie od 1 stycznia 2021 roku, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie. Oznacza to, że ustawa w niemal ekspresowym tempie zostanie wprowadzona do życia. Jeżeli przedsiębiorcy prowadzący swoją firmą w ramach struktury spółki komandytowej nie podejmą żadnych działań zmierzających do modyfikacji formy prowadzenia działalności, będą musieli ponosić podwójne koszty związane z opodatkowaniem.