Partnerstwo na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu

Prawo gospodarcze

W grudniu 2020 roku Kancelaria Hauszyld i Partnerzy sp.p. („Kancelaria”) przystąpiła do listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz rozwoju sektora  biogazu i biometanu oraz zawarcia porozumienia sektorowego („List Intencyjny”).  Kancelaria jako tzw. Partner współpracujący będzie brać udział w pracach następujących grup roboczych:

  • Grupa ds. lokalnych sieci dystrybucyjnych biogazowych;
  • Grupa ds. bioLNG i bioCNG oraz zatłaczania biometanu do krajowej sieci dystrybucyjnej gazu;
  • Grupa ds. systemu handlu uprawnieniami do emisji.

Jednocześnie Kancelaria współpracuje ze Stowarzyszeniem Inicjatywa dla Środowiska, Energii
i Elektromobilności, które jest jednym z sygnatariuszy Listu Intencyjnego. Stowarzyszenie powstało, aby propagować, wspierać i działać na rzecz zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora energetycznego, zdolnego zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz konkurencyjną
i efektywną gospodarkę z uwzględnieniem ochrony środowiska.

List Intencyjny został podpisany w dniu 13 października 2020 roku przez Ministra Klimatu i Środowiska oraz przedstawicieli branży biogazowej, transportowej, sektora przemysłu i świata nauki. Celem tej inicjatywy jest podjęcie wspólnych działań służących rozwojowi rynku biogazu i biometanu w Polsce. Rezultatem współpracy będzie wypracowanie, podpisanie, a następnie realizacja „Porozumienia
o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu”.

Rozwój sektora produkcji biogazu i biometanu ma kluczowe znaczenie dla przeprowadzenia procesu transformacji polskiej gospodarki w kierunku niskoemisyjnym i jest ważnym elementem „Polityki energetycznej Polski do 2040 roku”. Zwiększenie wytwarzania energii z biogazu i biometanu przyczyni się do dywersyfikacji źródeł energii i podniesienia bezpieczeństwa energetycznego Polski, a także wpłynie na realizację celów polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej. To również ważny element walki o poprawę jakości powietrza, poprzez zmniejszenie emisji metanu do atmosfery.

Instalacje biogazowe są stabilnym źródłem gazu służącym do produkcji zielonej energii (elektrycznej lub cieplnej). Są to instalacje rozproszone, powstających przy źródłach wykorzystywanych przez nie surowców (np. odpady rolnicze, komunalne). Jednak biogaz nie nadaje się do wykorzystania w sieci gazowej. Takim paliwem jest natomiast biometan. Biometan to odnawialne źródło energii powstałe na bazie biogazu, które jako zielony gaz może uzupełnić, a w przyszłości zastąpić w Polsce gaz ziemny. Docelowo, biometanownie mają zostać połączone z gazową siecią dystrybucyjną. Biometan może być również wykorzystywany jako paliwo w transporcie.

Specjaliści z Instytutu Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wyliczyli, że
w Polsce możliwe jest wyprodukowanie co najmniej 13 mld metrów sześciennych biogazu rocznie. Szacunki wskazują, że z tego mogłoby powstać około 7 mld metrów sześciennych biometanu. Już
w 2030 roku około 10 procent gazu w sieci mógłby stanowić biometan. Aby to było możliwe, konieczne jest zbudowanie do tego czasu około 1500 – 2000 biometanowni.

Warto zwrócić uwagę, że w 2020 roku PGNiG SA podpisało z PKN Orlen SA list intencyjny dotyczący rozwoju biogazowni. Współpraca ma dotyczyć m.in. analiz i prac rozwojowych, budowy testowych instalacji oraz akwizycji istniejących instalacji biogazowych. 

Niezbędnym elementem dla rozwoju branży biometanowej jest jednak stabilny system wsparcia, który pozwoli inwestorom podjąć przede wszystkim decyzję o budowie biometanowni.