Spółka nieruchomościowa

Nieruchomości

30 listopada 2020 r. została ogłoszona nowelizacja ustaw podatkowych, która z nielicznymi wyjątkami, ma wejść w życie od stycznia 2021 roku. Nowelizacja ustaw wprowadza istotne zmiany dla podatników. W ustawach podatkowych pojawi się pojęcie „spółek nieruchomościowych” wraz z nowymi obowiązkami, dla spółek, które będą objęte definicją. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany w tym zakresie.

 

  • Definicja spółki nieruchomościowej

Ujmując ogólnie, „spółka nieruchomościowa” to spółka (lub inny podmiot), w której:

- na pierwszy dzień roku podatkowego, co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów, stanowiła wartość rynkowa nieruchomości położonych na terytorium Polski lub praw do takich nieruchomości oraz wartość rynkowa tych nieruchomości przekraczała 10 000 000 zł;

- na ostatni dzień roku poprzedzającego rok podatkowy, co najmniej 50% wartości bilansowej aktywów, stanowiła wartość bilansowa nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wartość bilansowa tych nieruchomości przekraczała 10 000 000 zł, a w roku poprzedzającym przychody podatkowe z tytułu posiadania nieruchomości (jak i udziałów w innej spółce nieruchomościowej) stanowiły co najmniej 60% ogółu przychodów podatkowych.

 

  • Obowiązki związane ze zbyciem udziału w spółce nieruchomościowej

 

Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów, opodatkowaniu będzie podlegać dochód z tytułu przeniesienia własności udziałów (lub akcji), ogółu praw i obowiązków (co odnosi się do spółek osobowych), tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze w spółce nieruchomościowej.

W niektórych przypadkach zbywania udziałów (lub innych praw w spółce), spółka nieruchomościowa będzie zobowiązana do wpłaty na rachunek urzędu skarbowego zaliczkę na podatek od dochodu z tytułu zbycia w wysokości 19% w terminie do 20. dnia następnego miesiąca.

Głównie dotyczy to sytuacji, w której zbywca nie posiada siedziby na terenie Polski lub kiedy transakcja dotyczy co najmniej 5% praw do spółki nieruchomościowej.

 

  • Obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowe

Spółka nieruchomościowa, która nie posiada w Polsce zarządu lub siedziby, będzie musiała ustanowić przedstawiciela podatkowego w RP. Obowiązek ten nie dotyczy spółek nieruchomościowych, które podlegają opodatkowaniem podatkiem dochodowym w innym państwie członkowskim UE lub EOG.

Nowe przepisy określają dokładnie kto może zostać przedstawicielem podatkowym. Ustanowienie przedstawiciela podatkowego odbywa się na podstawie umowy.

Nie wywiązanie się z obowiązku ustanowienia przedstawiciela podatkowego będzie wiązało się z karą pieniężną w wysokości do 1 000 000 zł.

 

  • Nowe obowiązki sprawozdawcze

Spółki nieruchomościowe będą zobowiązane przekazywać Szefowi KAS, w terminie do końca 3. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, informację o podmiotach posiadających w spółce udziały (akcje) lub prawa o podobnym charakterze.

Taki sam obowiązek będą mieli wspólnicy spółki nieruchomościowej. Każdego roku będą musieli informować o liczbie posiadanych udziałów (akcji).

 

  • Podanie do publicznej wiadomości indywidualnych danych

Znane już w odniesieniu do podatkowych grup kapitałowych, podawanie do publicznej wiadomości w BIPie indywidualnych danych podatników, zostaje rozciągnięte również na spółki nieruchomościowe.

Oznacza to, że dane spółki nieruchomościowej będą upubliczniane na stronie Ministerstwa Finansów co rok, do 30 września.

Informacje, które będą publikowane, obejmują: nazwę, NIP, informację o osiągniętym przychodzie, poniesionych kosztów uzyskania przychodu, kwoty należnego podatku oraz podstawy opodatkowania, jak i osiągniętego dochodu (poniesionej straty).

 

  • Odpowiedzialność za podatki osoby prawnej

Zgodnie z przepisami Ordynacji Podatkowej, płatnik podatku odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania podatkowe. Przewidziane są od tego wyłączenia, jednak nowelizacja ustaw podatkowych uniemożliwia wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności podatkowej, jeżeli płatnik jest spółką nieruchomościową.