Ochrona taryfowa dla odbiorców paliwa gazowego w 2023 roku. Jakich przedsiębiorców dotyczy ?

Ogólne

W dniu 15 grudnia 2022 roku uchwalono ustawę o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu („Ustawa OOPG”), stanowiącą kontynuację działań osłonowych podjętych w 2022 roku, mających na celu zminimalizowanie podwyżek cen paliwa gazowego dla najbardziej wrażliwych odbiorców.

Ustawa OOPG reguluje kwestie ceny maksymalnej paliw gazowych oraz stawki opłat za świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych w 2023 roku, tryb przyznawania rekompensaty z tytułu stosowania ceny maksymalnej paliw gazowych jak również tryb refundacji kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Zgodnie z art. 3 ustawy OOPG  okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. podmiot uprawniony (przedsiębiorstwo energetyczne) ma obowiązek stosować w rozliczeniach z odbiorcami paliw gazowych, o których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne (tj. gospodarstwa domowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, inne podmioty zobowiązane do zapewnienia paliwa gazowego w lokalach mieszkalnych na warunkach określonych w ustawie, jak również podmioty, które świadczą kluczowe usługi dla społeczeństwa, m.in. jednostki opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, podmioty systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, kościoły czy organizacje pozarządowe.) cenę wynoszącą 200,17 zł/MWh.

Rekompensata nie przysługuje:

-  jeżeli w umowach zawartych pomiędzy podmiotem uprawnionym a odbiorcami uprawnionymi, w okresie dostaw paliw gazowych następującym po dniu 31 grudnia 2022 r. są ustalone ceny korzystniejsze niż cena maksymalna paliw gazowych, stosuje się ceny zgodnie z umowami, do czasu zakończenia ich obowiązywania. W takim przypadku rekompensata nie przysługuje.

- jeżeli podmiot uprawniony stosuje w 2023 r. taryfę dla paliw gazowych, w której ustalono ceny paliw gazowych na poziomie niższym niż cena maksymalna paliw gazowych, stosuje się te ceny.

 

W sytuacji zmiany taryfy, w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., podmiot uprawniony może wystąpić z wnioskiem o wypłatę rekompensaty za okres od dnia obowiązywania zmienionej taryfy. Rekompensatę oblicza się proporcjonalnie do okresu stosowania zmienionej taryfy.


Ustawą z dnia 9 marca 2023 roku o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw dodano do ustawy OOPG art. 3a – zgodnie z którym, przedsiębiorstwo energetyczne stosuje cenę maksymalną paliw gazowych również w rozliczeniach z przedsiębiorcami, którzy na dzień złożenia wniosku (o stosowanie ceny maksymalnej) nie zalegają w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych lub Fundusz Solidarnościowy i którzy na dzień 31 grudnia 2022 r.:

1) prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 10.71.Z lub

2) prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, kodem 10.71.Z, w formie spółdzielni w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo spółdzielcze,

lub

3) prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, kodem 10.71.Z, i których przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych w jednym z dwóch miesięcy kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio miesiąc złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, pochodził w co najmniej 50% ze sprzedaży wyprodukowanych przez tych przedsiębiorców pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich lub ciastek

- którzy do prowadzenia tej działalności gospodarczej wykorzystują piece ogrzewane paliwami gazowymi i dysponują limitem pomocy de minimis co najmniej w wysokości odpowiadającej kwocie należnej, o której mowa w art. 14a ust. 1, jeżeli rozliczenia te dotyczą paliw gazowych dostarczonych w okresach wskazanych we wniosku, o którym mowa w ust. 2, zawierających się w okresie od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., pod warunkiem złożenia tego wniosku.

Warunkiem stosowania ceny maksymalnej jest złożenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosku o stosowanie ceny maksymalnej paliw gazowych we wskazanym przez tego odbiorcę okresie. Wniosek składa się za pomocą profilu informacyjnego udostępnionego przez ZUS. Wniosek o cenę maksymalną składa się nie później niż w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury za dostarczone przez podmiot uprawniony paliwa gazowe. Okres wskazany przez odbiorcę musi zawierać się w okresie rozliczeniowym, którego dotyczy ta faktura. Każdy wniosek o cenę maksymalną może dotyczyć wyłącznie jednej faktury.

 

Do wniosku o cenę maksymalną dołącza się kopię faktury za gaz oraz wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie odbiorca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.


Odmowa ustalenia prawa do stosowania ceny maksymalnej paliw gazowych następuje w drodze decyzji, którą można zaskarżyć do właściwego sądu w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.