Fundacja rodzinna - wykorzystanie jej do prowadzenia działalności deweloperskiej

Prawo gospodarcze

Fundacja rodzinna  posiada osobowość prawna (podobnie jak spółki)  i dzięki temu ma prawo do nabywania mienia oraz zawierania umów w swoim imieniu. W Fundacji  rodzinnej wstępują 2 kategorie osób tj.:

(i) Fundator jest osobą fizyczną (wyłącznie) (w tym cudzoziemiec), która zakłada Fundacje rodzinną i wnosi majątek,

(ii) Beneficjent - mogą być tylko osoby fizyczne (w tym cudzoziemcy), które zostają wskazane przez Fundatora i są uprawnione do uzyskiwania określonych świadczeń pieniężnych z Fundacji; Fundator też może być Beneficjentem; prawa Fundatora  i Beneficjenta nie mogą być zbyte.

Fundacja rodzinna  jest powołana  w celu: (i) gromadzenia mienia wnoszonego przez Fundatora i inne osoby, (ii) zarządzania mieniem i (iii) wypłacania świadczeń pieniężnych  na rzecz Beneficjentów. Fundacja rodzinna będzie umożliwiać akumulację i zwiększenie  kapitału poprzez: (i) nie uleganie rozdrobnieniu majątku oraz (ii)uzyskiwanie  oszczędności z tytułu zwolnień od opodatkowania w podatku dochodowym dochodów uzyskiwanych z prowadzonej przez Fundację rodzinną działalności gospodarczej oraz (iii) reinwestowanie zysków osiągniętych z wniesionego do niej majątku bez zapłaty podatku.  

Fundacja rodzinna  jest wehikułem inwestycyjnym umożliwiający efektywne zarzadzanie majątkiem i korzystający z szeregu zwolnień od opodatkowania (dochody uzyskiwane przez Fundacje rodzinną są wolne od opodatkowania podatkiem CIT w zakresie dochodów uzyskiwanych z dozwolonej działalności.

Fundacja rodzinna jest uprawniona do prowadzenia działalności gospodarczej w określonym zakresie i korzysta  ze zwolnienia od opodatkowania takich dochodów; jednakże należy pamiętać, iż może prowadzić działalność gospodarczą w wąskim zakresie:

 • zbywania mienia, pod warunkiem, że mienie to nie zostało nabyte wyłącznie w celu dalszego zbycia (warunek ten nie będzie mieć zastosowania do udziałów, akcji i innych papierów wartościowych, tzn. będą one mogły być nabywane i zbywane przez fundacje);
 • najmu, dzierżawy lub udostępniania mienia do korzystania na innej podstawie;
 • przystępowania do spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielni oraz podmiotów o podobnym charakterze, mających swoją siedzibę w kraju albo za granicą, a także uczestnictwa w tych spółkach, funduszach, spółdzielniach oraz podmiotach;
 • nabywania i zbywania papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze;
 • udzielania pożyczek beneficjentom fundacji rodzinnej i podmiotomzależnym od Fundacji;
 • obrotu zagranicznymi środkami płatniczymi należącymi do fundacji rodzinnej w celu dokonywania płatności związanych z działalnością fundacji rodzinnej;
 • produkcji produktów roślinnych i zwierzęcych (z pewnymi wyjątkami);
 • gospodarki leśnej.

Dochody uzyskiwane przez Fundacje rodzinną  z powyższych działalności są wolne od opodatkowania podatkiem CIT. Fundacja rodzinna  jest podatnikiem VAT na ogólnych zasadach. W przypadku wypłat dokonywanych na rzecz beneficjentów, od dokonywanych wypłat jest naliczany podatek CIT 15% (ale tylko od wartości dokonywanych wypłat) o ile beneficjenci są najbliższa rodziną fundatora lub fundatorem.

Fundacja nie może bezpośrednio prowadzić działalność gospodarczej poza ww. zakresem, a w szczególności nie może bezpośrednio prowadzić działalności deweloperskiej. Istnieje jednak możliwość prowadzenia działalność poprzez swoje spółki zależne, które będą finansowane przez fundację rodzinną.

Fundacja rodzinna w połączeniu ze specjalnie powołaną w celach inwestycyjnych spółką z o.o. (SPV) umożliwia stworzenie modelu inwestycyjnego idealnego dla niewielkich przedsięwzięć deweloperskich (do 9 mln PLN na każdą SPV, przy czym takich spółek może być więcej niż jedna).

Umiejętnie prowadząc działalność operacyjną poprzez SPV z wykorzystaniem gruntu stanowiącego własność osoby fizycznej (fundatora) oraz model pożyczek pomiędzy SPV a fundacją rodzinną można osiągnąć następującą korzyść podatkową:

 1. Fundacja udziela pożyczki do SPV- brak podatku CIT,
 2. osoba fizyczna sprzedaje grunt za np. za 1 mln PLN (brak podatku PIT jeśli nabycie nastąpiło powyżej 5 lat);
 3. SPV uzyskuje przychód na poziomie 9 mln i posiada koszty na poziomie 6,5 mln; dochód wynosi 2,5 mln, zaś CIT 9% tj. 225 tys. PLN,
 4. Kwota 2,275 mln (zysk po opodatkowaniu) wypłacana jest z Spółki jako dywidenda do Fundacji – brak podatku CIT

Powyższe oznacza, że tak długo jak fundacja rodzinna nie będzie wypłacała zysków swoim beneficjentom, jedyny podatek dochodowy jaki przyjdzie zapłacić w związku z realizacją przedsięwzięcia to 9 % CIT w SPV.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani bardziej szczegółowymi aspektami powyższego modelu zapraszamy do kontaktu z kancelarią.