Pierwsza pomoc w przedsiębiorstwie. Pracownicy muszą być gotowi do udzielania pierwszej pomocy

Prawo pracy

Bezpieczne środowisko pracy to podstawa w każdej firmie, a odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higienę pracy spoczywa na pracodawcy. Przy tworzeniu miejsc zatrudnienia pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznego, spełniającego wymogi sanitarne i dostosowanego do konieczności udzielenia pierwszej pomocy, środowiska pracy.

Ochrona zdrowia i życia pracowników podczas wykonywania ich obowiązków należy do pracodawcy, zgodnie z art. 207 §  2 Kodeksu pracy (dalej: KP) z dnia 26 czerwca 1974 r. Według przywołanego przepisu pracodawca musi m.in. reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie, a także doskonalić istniejący system ochrony pracowników. Gwarantowanie stabilnego środowiska pracy w firmie jest codzienną koniecznością. Obecnie coraz większą uwagę zwraca się na prawidłowe informowanie zespołu o potrzebie wykazania się szczególną dbałością działania w sytuacjach wyjątkowych, zwłaszcza przy udzielaniu pierwszej pomocy.

Pracodawca ma obowiązek zapoznać pracowników z procedurą postępowania przy działaniach ochronnych i zapobiegawczych na wypadek wystąpienia zagrożeń dla zdrowia i życia, o czym mówi treść art. 2071 KP. Z praktycznego punktu widzenia, w firmach powinny znajdować się apteczki wyposażone w niezbędne środki higieniczne i podstawowe środki ochrony. Ze względów bezpieczeństwa nie powinny znajdować się tam żadne lekarstwa. Według art. 2091 KP w okolicznościach wymagających udzielenia pierwszej pomocy w zakładach pracy powinny być wyznaczone ku temu specjalne punkty lub sprawnie działające środki łączności. Oprócz wspomnianych, powinna być również wskazana droga ewakuacyjna, a także sposób zwalczania pożaru. Aby personel był dobrze przygotowany do udzielenia pomocy zaleca się przeprowadzenie szkolenia dla pracowników w zakresie prowadzenia działań ratowniczych. Ustawodawca dokładnie nie precyzuje w Kodeksie pracy ilości osób, które należy przeszkolić, sposobu przeprowadzenia szkolenia czy konkretnego sprzętu potrzebnego przy jego przeprowadzeniu. Powyższe ocenia pracodawca wspierając się wytycznymi o ciążących na nim obowiązkach zapewnienia sprawnego funkcjonowania firmy. W sytuacjach zagrożenia, pracownicy firmy powinni niezwłocznie przerwać wykonywaną pracę i postępować zgodnie z instrukcją działania umożliwiającą oddalenie się do bezpiecznego miejsca, o czym wspomina art. 2092 KP.

Od zespołu i kadr wymaga się, aby w sytuacji szczególnej czy niebezpiecznej potrafili udzielić pomocy lub sprawnie ewakuowali się z miejsca zagrożenia. Wypadek może mieć miejsce w każdej firmie, dlatego pracodawca powinien poważnie przeanalizować potencjalne ryzyko, w miarę możliwości mu zapobiec i dokładnie poinformować zespół o planie działania w sytuacjach zagrożenia, aby nie mierzyć się ewentualną odpowiedzialnością cywilną.