Sprawy karne

Dysponujemy zespołem doświadczonych karnistów. Prowadzimy obronę oskarżonych (podejrzanych) oraz aktywnie wspieramy pokrzywdzonych.

Świadczona pomoc w zakresie prawa karnego obejmuje przede wszystkim:

  • obronę podejrzanego (oskarżonego) w toku postępowania przygotowawczego i sądowego,
  • obronę skazanego w toku postępowania wykonawczego (np. przedterminowe warunkowe zwolnienie, dozór elektroniczny)
  • reprezentowanie pokrzywdzonych – osób prawnych i osób fizycznych w toku postępowania przygotowawczego i sądowego,
  • prowadzenie spraw z zakresu „klasycznych” przestępstw (np. przeciwko: zdrowiu, mieniu, bezpieczeństwu komunikacji, wolności seksualnej i obyczajności, rodzinie i opiece),
  • prowadzenie spraw karnych-gospodarczych (np. odpowiedzialność członków organów spółek kapitałowych, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, odpowiedzialność karna pracodawców, odpowiedzialność karna przedsiębiorców branży farmaceutycznej),
  • prowadzenie spraw karnych-skarbowych, przy prowadzeniu których korzystamy z doradztwa doświadczonych doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów.

Oferta usługi z zakresu prawa karnego jest skierowana do każdego, kto wymaga fachowej pomocy, niezależnie od tego, czy jest osobą fizyczną czy przedsiębiorcą. Z uwagi na specyfikę postępowania karnego, w sprawach niecierpiących zwłoki i wymagających natychmiastowej reakcji, telefon komórkowy adwokata Bartłomieja Dobosiewicza jest co do zasady aktywny 24 godziny na dobę.