Prawo ochrony środowiska

Doradzamy w sprawach związanych z prawem ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem jego wymagań w procesie inwestycyjno-budowlanym.

Wspieramy naszych Klientów w procedurach dotyczących m.in. wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

Doradzamy Klientom w szczególności przy:

  • ocenie i minimalizacji ryzyka prawnego związanego z oddziaływaniem na środowisko planowanej lub prowadzonej działalności.
  • rozwiązywaniu problemów związanych z odpowiedzialnością za szkody w środowisku, w tym za zanieczyszczenie o charakterze historycznym.
  • uzyskiwaniu, a także przenoszeniu, praw i obowiązków wynikających z pozwoleń zintegrowanych, pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do atmosfery, pozwoleń na wytwarzanie odpadów, pozwoleń wodnoprawnych i innych decyzji związanych z oddziaływaniem prowadzonej działalności na środowisko,
  • postępowaniach przed organami ochrony środowiska – WIOŚ, RDOŚ i UM,
  • postępowaniach dotyczących udziału społeczeństwa w ochronie środowiska, udostępniania informacji o środowisku, gospodarki odpadami, odpadów niebezpiecznych.

Mamy doświadczenie w przygotowywaniu i implementacji Środowiskowo-Społecznego Planu Działania (Environmental and Social Action Plan – ESAP) oraz Korporacyjnego Zintegrowanego Systemu Środowiskowo-Społecznego i BHP (Corporate Integrated Environmental, Social and Health and Safety – ESHS), zapewniających spójność działań oraz gwarantujących sprawne wdrażanie rekomendacji i zaleceń EBOiR (EBRD), jako instytucji finansującej/współfinansującej projekt.