Nieruchomości. Proces inwestycyjny w budownictwie

Jesteśmy ekspertami w sprawach dotyczących nieruchomości oraz procesu inwestycyjno-budowlanego. Doradzamy właścicielom nieruchomości, wydzierżawiającym, dzierżawcom, inwestorom, wykonawcom oraz pozostałym uczestnikom procesu inwestycyjnego.

Nasze doświadczenie oraz zakres usług obejmują m.in.:

 • weryfikację oraz porządkowanie stanu prawnego nieruchomości;
 • przygotowanie nieruchomości do celów inwestycyjnych;
 • wsparcie procesu inwestycyjnego we wszystkich aspektach administracyjnych oraz cywilnych;
 • wsparcie przy uzyskiwaniu decyzji związanych z procesem inwestycyjnym, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, warunkach zabudowy, pozwoleniu na budowę oraz pozwoleniu na użytkowanie;
 • obrót nieruchomościami, w tym opracowywanie i negocjowanie umów oraz doradztwo na etapie ich wykonywania;
 • doradztwo w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz gospodarki nieruchomościami (m.in. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, podział, scalanie nieruchomości);
 • przygotowanie, negocjowanie oraz doradztwo na etapie wykonania umów związanych z procesem inwestycyjnym (m.in. umowy o roboty geodezyjno-kartograficzne, prace projektowe, roboty budowlane, konsorcja, zastępstwo inwestycyjne, umowy dobrosąsiedzkie);
 • wsparcie w zarządzaniu nieruchomościami;
 • doradztwo przy procedurach związanych z ochroną środowiska;
 • doradztwo w zakresie finansowania i zabezpieczania transakcji;
 • optymalizacja struktur transakcji dotyczących nieruchomości, z uwzględnieniem aspektów podatkowych.

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach administracyjnych oraz sądowych dotyczących nieruchomości, w tym zabudowy i zagospodarowania nieruchomości, opłat za użytkowanie wieczyste, podatków od nieruchomości, opłat adiacenckich oraz planistycznych, wywłaszczenia nieruchomości, zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, przejścia działki drogowej na gminę przy podziale nieruchomości, obowiązku nabycia przez gminę prywatnej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.